پایدارسازی با استفاده از روش انکراژ

پایدار سازی خاک یا زمین با استفاده از روش انکراژ گمانه هایی با کابلهای تزریق شده و کشیده شده است که در خاک یا سنگ نصب میشوند. سیستم انکراژ مجموعه ایست که میتواند متشکل از دیواره های مهار شده با استفاده از روش انکراژ، شیب های مهار شده با استفاده از روش انکراژ، مهار پدیده زمین لغزش با استفاده از انکراژ و سازه هایی که متشکل از بست هایی با اجزا مشابه روش انکراژ باشد. استفاده از روش انکراژ میتواند مورد توجه طراح سازه، طراح  ژئوتکنیک، طراح راهسازی، پیمانکار ژئوتکنیک، پیمانکار سازه و یا پیمانکار راهسازی باشد.

هزینه اجرای انکراژ با بهینه تر کردن روش های طراحی انکراژ، استفاده از ماشین آلات و تکنیک های متناسب، استفاده از اجزای مناسب در بخش های مختلف سیستم انکراژ و انجام آزمون های مورد قبول کارگاهی و استفاده از نتایج آن کاهش می یابد. این کاهش هزینه اجرای انکراژ میتواند به استفاده گسترده تر از روش انکراژ در پایدار سازی های موقت و دائمی کمک کند.