شرکت خدمات بازرگانی و مهندسی تحکیم راه معدن بنا

شرکت خدمات بازرگانی و مهندسی تحکیم راه معدن بنا ارائه دهنده مجموعه‌ای کامل ازخدمات مشاوره،طراحی واجرادرزمينه مهندسی ژئوتکنيک وبه طورشاخص درزمينه پايدارسازی گودهاوترانشه‌هاوهمچنين بهسازی خاک وسنگ مي‌باشد. تجارب وسوابق ارزنده مديران شرکت،بهره بردن ازنيروهای زبده وماشین‌آلات متناسب،مديريت تنگاتنگ کارگاهی ونظارت مستمربرپروژه‌هاازنقاط قوت اين شرکت درارائه خدمات باکیفیت ودرکوتاه‌ترين زمان ممکن می باشد.

گستره خدمات شرکت به شرح ذيل است:

-پايدارسازی گودها وترانشه‌ها به روش‌های نيلينگ،انکراژ، شمع درجا وديواربرلنی.

- بهسازی خاک وسنگ به روش‌های اجرای ميکروپايل،حفاری وتزريق تحکيمی وآب‌بندی،شمع درجا،اختلاط عمقی خاک و ...

- تحکيم پيشرووتحکيم ديواره‌های تونل‌ها،گالری هاوشفت‌ها.

- کنترل فرسايش سطوح شيروانی هاواجرای خاک مسلح.

- پمپاژ و زهکشی آب‌های زيرزمينی.